top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen Sarah De Ceuster van This Way Up en de opdrachtgever. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voorzover die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

2. Prijsopgave

Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven van This Way Up zijn vrijblijvend. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Opdrachtnemer ontvangt van opdrachtgever een vergoeding van 75 EUR excl. 21% btw per gewerkt uur voor het verrichten van de werkzaamheden. Bij spoedopdrachten minder dan 2 weken op voorhand ingelicht) wordt een tarief van 95 EUR/uur gehanteerd. Bij een afname van 50 uren/maand gepresteerd in diezelfde maand wordt een korting toegekend van 15%. Opdrachtnemer heeft het recht de door hem in verband met de uitvoering van de werkzaamheden gemaakte kosten in rekening te brengen, mits er betalingsbewijzen, bonnen etc. kunnen worden overgelegd: reiskosten in opdracht van opdrachtgever, niet zijnde kosten gemaakt voor woon-werkverkeer. Kilometervergoeding aan 0,45 per kilometer.

 

3. Schriftelijke bevestiging

Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat en de opdracht door This Way Up wordt bevestigd en daartegen binnen 5 dagen na ontvangst geen bezwaar wordt gemaakt, zal de inhoud van deze bevestiging gelden. Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk bevestigt en This Way Up met instemming van de opdrachtgever een aanvang met het uitvoeren van de opdracht heeft gemaakt, wordt de opdrachtgever geacht de opdracht conform de offerte te hebben verstrekt. Mondelinge afspraken en bedingen binden This Way Up eerst nadat deze schriftelijk door This Way Up zijn bevestigd.

4. Meerdere ontwerpers/ontwerpbureaus

Wanneer de opdrachtgever eenzelfde (meervoudige) opdracht tegelijkertijd aan meerdere ontwerpers /

ontwerpbureaus wenst te verstrekken, dient hij hiervan alle betrokken ontwerpers/ontwerpbureaus op de hoogte te stellen.

De uitvoering van de overeenkomst

5. Verstrekken van gegevens

De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door This Way Up mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/benodigde materialen.


6. Gebruik andere toeleveranciers

Opdrachten aan productiebedrijven met betrekking tot de verveelvoudiging of openbaarmaking van het ontwerp, worden door of namens, in opdracht van en voor rekening en risico van de opdrachtgever verstrekt. This Way Up houdt zich voor de uitvoering van die opdracht - waar nodig - beschikbaar voor mondeling overleg. Op verzoek van de opdrachtgever kan This Way Up, voor risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken.

 

7. Openbaarmaking en verveelvoudiging

Alvorens tot openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te

stellen de laatste drukproef, revisieproef of het laatste prototype van het ontwerp te controleren en goed te keuren.


8. Termijn van levering

De door This Way Up vooropgestelde leveringstermijnen voor het volbrengen van een ontwerp zijn steeds slechts

indicatief en geen bindende termijnen. Levering van het te volbrengen ontwerp aan de opdrachtgever na de

vooropgestelde leveringstermijn kan in hoofde van de opdrachtgever nooit enig recht op schadevergoeding doen ontstaan.


Auteursrecht, modellenrecht en eigendomsrecht

9. Auteursrecht en industriële eigendom

Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model ten aanzien van het voorlopige en definitieve

ontwerp en van de ontwerptekeningen, modellen, werken detailtekeningen alsmede ten aanzien van de daarna

vervaardigde exemplaren van het product, die allen ontwikkeld werden door This Way Up, komen toe aan This

Way Up. Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen This Way Up en de opdrachtgever wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening of model, blijven deze rechten bij This Way Up.

10. Auteursrechthebbende

This Way Up garandeert dat het geleverde door of vanwege hem is ontworpen, dat hij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.


11. Onderzoek naar het bestaan van rechten

Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen behoort niet tot de opdracht van This Way Up het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en

portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

12. Naamsvermelding

This Way Up is ten allen tijde gerechtigd om het ontwerp te signeren en/of zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie of op een aankondiging of titelrol. Zonder voorafgaande toestemming van This Way Up is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van This Way Up openbaar te maken of te verveelvoudigen. Als This Way Up dit nodig acht zal de opdrachtgever het te verveelvoudigen en/of openbaar te maken werk voorzien van het symbool © met de naam van This Way Up en het jaar van de eerste openbaarmaking; of het symbool ®, met hetzij het jaar van het internationaal depot en de naam van This Way Up/de depothouder, hetzij het nummer van het internationaal depot.


13. Eigendomsvoorbehoud

Zolang geen nadere afspraken tussen This Way Up en de opdrachtgever worden gemaakt met betrekking tot de

overdracht van het eigendomsrecht op het door This Way Up aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen, zoals films, werktekeningen, prototypes, ontwerpschetsen e.d., blijven deze eigendom van This Way Up. Het door Opdrachtnemer geleverde mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

Gebruik en licentie

14. Het gebruik

Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met This Way

Up, verkrijgt hij daarmee het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van

openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemmingen en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen. Is over de bestemming of oplage niets vastgelegd, dan geldt het eerste gebruik en de eerste oplage als overeengekomen.


15. Ruimer gebruik

Bij ruimer gebruik dan overeengekomen dient tussen partijen een nieuwe overeenkomst met betrekking tot de

gebruiksrechten te worden gesloten.


16. Wijzigingen

Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van This Way Up veranderingen in

de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te brengen. De opdrachtgever dient bij een door hem gewenste wijziging This Way Up als eerste in de gelegenheid te stellen om deze uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald, op basis van de gebruikelijk door de This Way Up gehanteerde honorariumtarieven.

17. Eigen promotie

Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft This Way Up de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.


Honorarium

18. Honorarium en bijkomende kosten

Naast het overeengekomen honorarium, dient de opdrachtgever eveneens te betalen aan This Way Up de

kosten die This Way Up voor de uitvoering van de opdracht maakt en die niet vallen onder de normale overheadkosten.


19. Honorarium bij gewijzigde opdracht

Indien This Way Up door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing door de opdrachtgever genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd.


20. Gebruiksvergoeding

In het tussen partijen overeengekomen honorarium is tevens begrepen de vergoeding voor het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp, voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemmingen en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen.


21. Periodieke facturatie

This Way Up heeft het recht, gedurende een opdracht, tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen en te factureren aan de opdrachtgever.


Betaling

22. Betalingsverplichting

Betalingen dienen plaats te vinden voor de vervaldatum vermeld op de factuur. Niet-betaling van een factuur op de vervaldag legt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest op van 10% op jaarbasis, en een bijkomende schadevergoeding conventioneel en onverminderd vastgesteld op 10% van het verschuldigde bedrag van de factuur met een minimum van 50 euro.


23. Periodieke betalingen

This Way Up heeft het recht, gedurende een opdracht, tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen en te factureren aan de opdrachtgever.

24. Opschorting

Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever worden alle door This Way Up aan de opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken.

 

Herroepen en beëindigen opdracht

25. Herroepen opdracht

Wanneer de opdrachtgever een verstrekte opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium dat This Way

Up zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment

gemaakt, te voldoen.


26. Beëindigen opdracht

Wanneer er sprake is van van zijn wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor van This Way Up redelijkerwijs

niet kan worden verlangd dat hij de opdracht verder vervult, heeft This Way Up het recht om deze opdracht

neer te leggen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In dit geval heeft hij recht op het honorarium voor de tot op dat moment verrichte arbeid en op vergoeding van de tot op dat moment gemaakte kosten en is hij verplicht de bereikte resultaten aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen. Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de opdrachtgever er de oorzaak van zijn dat van This Way Up redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat hij de opdracht verder vervult, dan heeft This Way Up, naast het recht de opdracht neer te leggen, recht op het volledige op de opdracht betrekking hebbende honorarium.


Aansprakelijkheid

27. Aansprakelijkheid

This Way Up kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst of het ontwerp, indien de opdrachtgever, een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige,

deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. This Way Up kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van productiebedrijven.

28. Beperking aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van This Way Up voor schade uit hoofde van een overeenkomst met een opdrachtgever

is altijd beperkt tot het bedrag van het This Way Up toekomende honorarium.

 

29. This Way Up kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. This Way Up zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Tis Way Up een aangestelde.

 

30. De aansprakelijkheid van This Way Up met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van This Way Up. De totale aansprakelijkheid van This Way Up, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan This Way Up werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

 

31. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft This Way Up het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

32. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt This Way Up geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

33. This Way Up is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveringen van derden, waar This Way Up weinig of geen invloed op kan uitoefenen. This Way Up kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor gebreken en disfuncties in producten of diensten afkomstig van derden of voor nalatigheid, verzuim of wanprestatie van deze derden.


34. This Way Up is niet aansprakelijk wegens schending van octrooien, licentie of andere rechten van derden door het gebruik van gegevens, welke haar door of vanwege de klant ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.

 

35. De opdrachtgever erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.


36. Kopieën materialen

De opdrachtgever is gehouden, waar redelijkerwijs mogelijk, kopieën van materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan This Way Up niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.


37. Garantie geleverde materialen

De opdrachtgever vrijwaart This Way Up voor aanspraken t.a.v. auteursrechten betreffende door de opdrachtgever verstrekte materialen, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.


38. Bewaarplicht

Na het voltooien van de opdracht heeft opdrachtnemer geen bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en/ of gegevens.

Overige bepalingen

39. Andere voorwaarden

Algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever binden This Way Up niet behalve indien en voorzover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden en voorzover This Way Up de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk met zoveel woorden heeft aanvaard.


33. Belgisch recht

Op alle overeenkomsten en verbintenissen van This Way Up is het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van

betwisting aangaande de offertes, overeenkomsten en facturen van This Way Up zijn alleen de Rechtbanken van

het Arrondissement Hasselt en/of het Vredegerecht van het kanton Hasselt bevoegd.

bottom of page